ඩුබායි පොලිස් අත්අඩංගුවේ සිටියදීත් මදුෂ් ගෙදරට කෝල් කරලා කියපුදේ මෙන්න | Sidesa TV News – Dubai Videopublished: 2019-02-10 02:18:37

ඩුබායි පොලිස් අත්අඩංගුවේ සිටියදීත් මදුෂ් ගෙදරට කෝල් කරලා කියපුදේ මෙන්න | Sidesa TV News

Makandure Madush Today News
Makadure Madush Dubai Police Telephone Call
2019-02-10 Today Sri Lanka News | Sidesa Television #NewsInJust
Contact : sidesatelevision@gmail.com

Watch the original Dubai Video here

Some local news is curated - Original might have been posted at a different date/ time! Click the source link for details.

One Comment - Write a Comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Send this to a friend